Draudzei ir vairākas iespējas iesaistīties darbā:

 

Damu komiteja

Draudzes dzīve bez Dāmu komitejas ir neiedomājama. Tā nevien rūpejās par draudzes locekļu labklājību un paēdināšanu, bet organizē sarīkojumus, talkas, lietoto mantu tirgus, Ziemsvētku tirdziņu, kafijas galdus, atbalsts labdarībai – Latvijā, vietēji un jaunatnei. Dāmu komitēja bieži draudzes kasei nodod prāvu ziedojumu dažādiem projektiem, kā arī budžetam. Tuvāka informācija pie Dāmu komitejas.

Skola                            

Draudzes skolai noder  palīgi, skolotāji, speciālu projekta vadītāji – lūdzam sazināties ar skolas pārzini. (Skolā māca ticības mācību, valodu, vēsturi, ģeogrāfiju, tautas dejas, dziedāšanu utt.) Tuvāka informācja: http://www.klivlandeslvskola.com/

Apkārtraksts

Draudzes darbvede atbildīga par draudzes apkārtrakstu. Viņa ilgus gadus šo darbu veikusi ļoti apzinīgi un ar lielu mīlestību. Vienmēr der palīgi – rakstītāji, fotogrāfi, izsūtītāji v.t.l. Sazināties ar darbvedi.

Palīdzības darbs

Apvienotās draudzes locekļi vienmēr bijuši atsaucīgi palīdzības darbam. Ilgus gadus atbalstījusi vietējo “zupas virtuvi” trūkuma cietējiem. Pētam iespēju tiešāk iesaistīties vietejā palīdzības darbā.

Draudze atbalstījusi mūsu Baznīcas misijas lauku Indijā. Vai nav Dieva brīnums un Viņa žēlastības izpausme, ka jau vairāk kā 80 gadus palīdzam grūtdieņiem pasaules otrajā malā?! Vari iesaistīties šajā darbā ar informācijas izplatīšanu un/vai līdzekļu vākšanas akciju koordinēšanu.

Latvija – pie kuŗas saistas mūsu sirds un dvēsele. Atbalstam māsu draudzes, svētdienas skolas, zupas virtuves, Rāmuļu pamatskolu, Zvannieku bērnus u.c. Bāreņu namiem iegādātas jaunas mēbeles, atbalstīta slimnīcas pārbūve, dievnamu remonti utt. Varbūt Tev kāds īpašs projekts padomā? Pieteikties pie draudzes mācītājas.


Valde un Padome

Draudze ikgadus ievēl 6 locekļus uz trīs gadu termiņu draudzes padomē. Padome, no sava vidus, ievēl draudzes valdi un priekšnieku. Draudzes padome sekmē draudzes mērķus, vada un pārzina draudzes dzīvi. Valde izpilda pilnsapulces un padomes lēmumus, kā arī atbild par draudzes administratīvajiem pienākumiem.  Sēdes notiek pēc vajadzības. Ikviens draudzes pilntiesīgais loceklis ir aicināts kandidēt draudzes padomē. Pieteikties var pie jebkuŗa valdes locekļa.

Palīgos pieņemam ikvienu, arī ja nepieder draudzi. (Vienīgie izņēmumi, kā norādīts, draudzes padomes un valdes locekļiem jābūt pilntiesīgiem draudzes locekļiem.)

Bībeles stundas noturam katra mēneša 2. un 4. trešdienā 10os norīta (izņemot vasarā). Visi laipni lūgti piedalīties.