SIRDS…

Tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk… Tā pukst sirds: tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk…

Gaŗezerā vadīju svecīšu svētbrīdi GVV audzēkņiem, kuŗu starpā jaunietis, vārdā Edgars, kuŗš ir ļoti labs sitāminstrumentālists. Sarunāju, ka viņš, svecīšu svētbrīža laikā, gādātu skaņu efektu – sirds pukstu. Jaunieši, kuŗi vēlējās, varēja pievienoties viņa taktij. Tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk… Ar laiku, mūsu sirds puksti saskaņojās ar izjusto ritmu.

Kādā ritmā pukst tava sirds? Vai tā pukst, kā “sirds mana nerātnā, sirds mana straujā”? Vai tā deg, dreb, ēdas vai dzied? Vai tā pilna? Vai tava sirds ir mīksta vai cieta, auksta vai karsta? Vai tā salauzta sāp? Vai tā priekā gavilē? Un tomēr pukst: tuk, tuk-tuk; tuk…

Dziesmu grāmatā sirds minēta turpat 400 reižu. Skaisti, ja cilvēks savā sirdī glabā mīlestību un ir gatavs palīdzēt, atbalstīt, iepriecināt līdzcilvēku. Priecājamies kad sirds mīlestībā gavilē. Skaisti, kad mūsu sirds meklē tuvību ar Dievu un sevi ar to saista. Renāte Reichel sev jautāja: Vai Jēzum manā sirdī mājas? (174). To der sev jautāt arī mums.

Teodors Zeiferts rakstīja, ka pēc Dieva Dēla vēsts prasa katra sirds un, ka tā naids un grēks virs zemes dzēsts. (33) Kaut katra sirds pēc tā prasītu, jo miers virs zemes īstenojas mums tiecoties pēc visa labā un gaišā – mums gribas degt un starot tā kā svecei egles zariņā, ikvienam roku noglāstīt Un laipnu vārdu pasacīt, rakstīja Arnolds Lūsis (50). Varbūt mums noderētu no sirds lūgt kā Viktors Kaminskis lūdza: Dod mums jaunu garu, Dievs: To no sirds mēs lūdzamies! (137) Tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk.

Labi lūgt pēc jauna gara, lai beigtos naids un grēks. Manas domas un lūgšanas ir ar ļaudīm Haiti, kā arī Afgānistānā. Viņu sirds dreb un lūzt. Kā palīdzēt? Kā atbalstīt? Vai mūsu sirdis notrulinātas – apcietinātas? Dodi jaunu garu, Dievs! – Tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk… Jo, Jēzus dzīvo, mani mīlēdams, Viņš dzīvo, mani svētīdams; Viņš veldzi manai dvēs’lei dod, Pie Viņa sirds man mieru rod. (104) Laiks ar to dalīties!

Kārļa Beldava pārliecība ir, atbrīvoti no tā, mūs kas kavē Dievu redzēt, paveŗas kalpošanas iespējas: Tad ciemu ciemos iet es vēlētos un laimi atnest tiem, kas sirdēstos! Tiem mokas vieglināt un sirdis priecināt, no sirds tiem nastas velt, tos saulē celt! (290) Dod mums jaunu garu, Dievs!

409. dziesmas autors lūdz: Sauli lūdzu sirdī savā, mīlestību mūžīgu… Mieru lūdzu sirdī savā, nešaubīgu ticību… Jēzu, Tevi lūdzu sirdī savā.. Arī Otīlija Baštika lūdz pēc palīdzības ar vārdiem: Dievišķīgā mīlestība, debess balva dārgākā, mūsu sirdīs ienākdama dzīves ceļu pārmaina. Jēzu, mīlestības avots, žēlastība mūžīgā, nāc ar mieru, nāc ar prieku katrā sirdī slāpstošā. (326)

Kungs, pildi mūsu sirdis ar Tavu mīlestību, mieru, prieku un ticību Tev! Sildi un atveri mūsu sirdis citu vajadzībām. Viktors Baštiks konstatē: Robežas nezin Tava valsts, Tomēr Tev dārgi mēs esam. Lai Tava vārda gaismota Mirdz mūsu siržu svētnīca Tev vien par slavu un godu. (239)

Tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk; tuk, tuk-tuk…

Sarma Eglīte, mācītāja