Welcome

The goals and responsibilities of the congregation are to unite evangelical Lutherans of Latvian descent who reside in the Cleveland and surrounding areas, and to cultivate our religious life and traditions in accordance with the Holy Scriptures, the Apostolic, Nicene and Athanasian creeds, the unmodified Augsburg confession, Martin Luther’s Large and Small catecheism, and other writings in the Liber Concordia anthology.

Worship Services are held on Sundays at 11:00 am.  Services are mainly in Latvian, though at various times throughout the year the services are in English.  Enjoy the refreshments prior to and following the Sunday Services.  Latvian Sunday School begins with a service at 9:30 am.

Visi Laipni Gaidīti         

Draudzes mērķis ir apvienot draudzē Klīvlandes un tās apkārtnes dzīvojošos evaņģēliski luterticīgos latviešus, veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi, tradicijas un parašas saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanazija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera lielo un mazo katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem latviskā un kristīgā garā.

Kas tas ir?

Cenšamies dzīvot kristīgu dzīvi – vārdos un darbos, turpināt savu garīgo attīstību un liecināt citiem cik Dievs ir labs – vārdos un darbos.

Svētdienās sanākam dievkalpojumiem, kas sākas pulkstens 11os.

Svētdienas skolas darbības laikā ievadam mācības ar dievkalpojumu bērniem – 9:30 svētdienas rītos.

Kas tas ir?

Dievkalpojumi ir pēc luteriskas kārtības – parasti latviešu valodā.  Apzinoties īstenību, ka valodas līmenis krītās, un, ka vairākām ģimenēm sarunas valoda ir angļu valoda, reizēm noturam dievkalpojumus, kur runātās daļas ir angļu valodā un dziedamās daļas latviešu valodā, lai katrs dievlūdzējs saprastu dievkalpojumu un jūtas kā līdzvērtīgs līdzdalībnieks. Visi laipni gaidīti!