Šīs lapas saturs ir domāts mūsu baznīcas garīdzniekiem un dievkalpojuma vadītājiem. Ievietoti dažādi liturģiski materiāli (uzklikšķini tekstiem ar krāsainiem burtiem). Pirmajā daļā atrodas LELBA apgabalu izveidotie dievkalpojumi Korona vīrusa laikam, seko mūsu Baznīcas izdevumi un dažādi liturģiski materiāli.
 
2020. gada Klusās nedēļas un Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi, lapiņas un pielikumi:
Pavadvēstule visiem dievkalpojumiem: 1 Pavadvēstule 2020 g video dk 
Seko 2. pavadvēstule
2020. gada 8.aprīlī
Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji, Dieva miers lai ir ar jums visiem!

Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu! Ja nepaguvi to noskatīties / tajā piedalīties, to vēl vari. To jau baudījuši 1,412 dievlūdzēju. Priecājos par saņemtajām atsauksmēm. Hamiltonas Kristus draudzes locekļi, gādājot par tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu raidījuši caur telefonu, pieliekot klausuli pie datora skaļruņa. Labs ierosinājums!

Paldies Mārai Pelēcei un Korijam Avotam par sava laika ieguldījumu šajā projektā!

Lieldienu dievkalpojumā iekļauta uzruna bērniem. Sprediķis / uzruna draudzei ir angļu valodā.

Šajā ārkārtas situācijā Zaļajā Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā drīksti pieņemt Kristus aicinājumu baudīt Svēto vakarēdienu. Pie Viņa galda topam stiprināti, kā arī ejam kopā ar Kristu Viņa ciešanu ceļu, raugoties uz augšāmcelšanās brīnumu. Ja vēlies baudīt Svēto vakarēdienu, pirms dievkalpojuma sagatavo šķīvi ar maizi un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu) un tos novieto uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet kuŗš no jums pacels maizes šķīvi un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un biķeri. Pie izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus miesa”, “Kristus asinis” un saņemot, atbildēt “Āmen.” Ja nepieciešams, tajā punktā var piespiest “pause”.

Skaidrs, ka dievgaldu parasti baudām draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā neparastajā laikā, Tava ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) – jūs esat “mazā draudze”. Tas šobrīd būs līdz laikam, kad dievgaldu atkal varēsim svinēt savos dievkalpojumos.

Iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistī-dami sevi un savu ceļu jo cieši ar Viņa dāvāto Pestītāju, Jēzu. Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlēju! Lai tam Kungam mēs ar uzticību visur līdzi staigājam! (259. dz.)

Sarma Eglīte, BLUM nozares vadītāja
 
2020. gada Klusās nedēļas un Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma “linki”:
 
Citām reizēm:

Iespējas Lielās piektdienas dievkalpojumam – evaņģēlija lasījumiem un citām dievkalpojuma daļām, kuŗus jau vairākas reizes lietoju savās draudzēs:

Seko tulkojums no anglikāņu labi pazīstamo Advents laika dievkalpojuma “Lessons and Carols”. So aplūkojot, ja ir ierosinājumi, labojumi, papildinājumi, lūdzu dalies ar tiem! Lessons and Carols – latviešu valodā

Aicinu citiem iesūtīt savus liturģiskos materiālus, daloties ar saviem izstrādātiem materiāliem. (Materiālus ievietosim ar autora vārdu.)