Uzmanību?!!!

Viens no iesvētes svētdienas tekstiem bija no Pāvila vēstules efeziešiem, kur rakstītājs brīdina draudzi. Kādi to saprot kā Baznīcas/ticības kārtejo, aizliegumu. Pāvils raksta: “Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba. Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni… Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.” (5:15-20) 1965. gada tulkojuma ievads skanēja: “Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat…” Pāvils, kā arī visa Bībele, dod ceļa zīmes labai dzīvei, mums liekot pie sirds rūpīgi / nopietni domāt par savu rīcību un kā tā iespaidos citus. Mūsu iesvētes dienā apņēmamies ar Dieva palīgu:

  • pastāvēt ticībā uz trīsvienīgo Dievu;
  • sekot Pestītāja aicinājumam Dievu mīlēt pār visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu;
  • būt apzinīgi draudzes locekļi, t.i. atbalstīt draudzes darbu, apmeklēt dievkalpojumus un lietot svētdzīvei nepieciešamos žēlastības līdzekļus; proti – Dieva vārdu un sakramentus.

Dievs mūs mudina raudzīties rūpīgi – uzmanīties – kā dzīvojam. Aicinājums pārdomāt ko darām / sakām un ko nedarām un nesakām. Būsim gudri. Sekosim Dieva ceļa zīmēm un baudīsim to pilnību, ko Dievs mums katram iecerējis.

Sarma Eglīte, mācītāja